PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉHO AREÁLU TJ KARLŠTEJN

ČL. I – VYMEZENÍ POJMŮ

1. Spolek s názvem TJ Karlštejn, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost na základě Stanov TJ. V TJ se dobrovolně sdružují zájmové skupiny – oddíly i jednotlivci bez členského vztahu k oddílům.

2. Tenisový oddíl TJ Karlštejn (dále jen též „tenisový oddíl“ nebo „oddíl“) – jeden ze samostatných oddílů TJ Karlštejn, z.s. bez vlastní právní subjektivity.

3. Výbor tenisového oddílu – pětičlenný výbor složený z řádných členů oddílu zvolených členskou schůzí. V rámci své působnosti zajišťuje zejména provoz oddílu, správu areálu a organizaci sportovního a rekreačního hraní.

4. Správce areálu – zajišťuje zpřístupnění areálu ve stanovené době, provádí údržbu a úklid areálu v průběhu sezóny a zajištění areálu na zimu po sezóně. Spoluorganizuje využívání jednotlivých dvorců, vybírá příspěvky a poplatky za služby poskytované tenisovým oddílem. Přesné vymezení jeho činností a povinností určuje výbor samostatným dokumentem. Činnost správce řídí pověřený člen výboru oddílu.

5. Člen TJ Karlštejn – registrovaný člen TJ plnící povinnosti vyplývající ze stanov Tělovýchovné jednoty Karlštejn, z.s., řádně platící roční členské příspěvky TJ. Má právo účastnit se sportovních a společenských aktivit v libovolném počtu oddílů mateřské TJ za předpokladu, že dodržuje interní pravidla těchto oddílů.

6. Člen tenisového oddílu TJ Karlštejn (dále jen též „člen") – člen TJ Karlštejn, který je jako člen oddílu evidován. Členové starší 18 let mají právo volit výbor oddílu a být do výboru voleni. Nové členy přijímá výbor oddílu.

7. Host člena tenisového oddílu (dále jen též „host") – není členem TJ Karlštejn ani oddílu. Z hlediska práv ke hře je roven řádným členům oddílu.

8. Příchozí hráč je zájemce o hru v rámci hodinového pronájmu dvorce. Pronájem dvorce může být uskutečněn pouze v případě, že v danou chvíli nemá o hru zájem žádný z členů nebo hostů oddílu, nebo byla – li provedena rezervace u správce předem. Úhrada se provádí podle počtu odehraných hodin; u druhé a další hodiny hry se započítává každá započatá půlhodina.

ČL. II – DŮLEŽITÉ INFORMAČNÍ ÚDAJE A TELEFONNÍ ČÍSLA

Členové výboru tenisového oddílu:

Funkce Jméno Telefon
Předseda oddílu tenisu Ing. Milan Nováček +420 777 311 413
člen výboru Václav Peška +420 602 327 150
Ing. Karel Čech +420 602 334 845
Ing. Tomáš Dočekal +420 604 949 300

Důležitá telefonní čísla:

 • IZS (Integrovaný záchranný sbor):     122 (celoevropské číslo tísňového volání)
 • První pomoc:     155
 • Hasiči:     150
 • Policie    158
 • Záchranná služba Transhospital Řevnice: +420 257 721 777 (nonstop linka)

ČL. III – PŘÍSTUP A POHYB V AREÁLU

Během sezóny je areál otevřen od 9,00 hod do 20 hod, případně jinak po dohodě se správcem.

Tenisový areál je neveřejný prostor, přístupný pouze členům, hostům a příchozím hráčům a jejich doprovodu. Ostatním je areál přístupný pouze s vědomím člena výboru tenisového oddílu, či v doprovodu člena či hosta tenisového oddílu.

Psi se mohou v areálu pohybovat pouze na vodítku nebo být uvázaní.

Užívání areálu je na vlastní nebezpečí. Majitel ani provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený jednáním v rozporu s tímto provozním řádem. Úrazy je nutné ohlásit správci nebo členu výboru, kteří provedou zápis do knihy úrazů a v případě potřeby přivolají lékaře. Drobná poranění je možno ošetřit na místě s pomocí lékárničky umístěné v klubovně.

Majitel ani provozovatel areálu nenese zodpovědnost za škodu na soukromých věcech a parkujících vozidel návštěvníků či za jejich odcizení. Uživatelé a návštěvníci areálu mohou k parkování svých vozidel využívat se zvýšenou opatrností prostor nestřeženého parkoviště v areálu.

Výbor oddílu předem děkuje návštěvníkům, kteří v případě zjištění jakékoliv závady na dvorcích či ostatních zařízeních v areálu tuto skutečnost oznámí správci areálu, či kterémukoliv členu výboru.

Návštěvníka areálu, který závažně porušuje tento organizační řád, je správce či člen výboru oprávněn napomenout či vykázat. Pokud i po upozornění návštěvník odmítá změnit své chování nebo odmítá opustit areál, je správce či člen výboru oprávněn přivolat policii.

ČL. IV – PODMÍNKY PRO SPORTOVÁNÍ V AREÁLU A ORGANIZACE HRY NA DVORCÍCH

Všem uživatelům a návštěvníkům je umožněno sportovat po splnění následujících podmínek:

 • Respektování a dodržování tohoto provozního řádu.
 • Ohleduplné chování a šetrné zacházení s vybavením areálu.
 • Respektování a dodržování pravidel stanovených pro jednotlivé kategorie (člen, host, příchozí hráč).
 • Uhrazení předepsaných členských a oddílových poplatků a splnění brigádnické povinnosti, kterou je třeba odpracovat ve výborem vyhlášených termínech nebo uhradit. To vše nejpozději do 20. května příslušného roku.
 • Kromě tenisu je jiné sportovní, společenské či pohybové vyžití v areálu možné pouze po předcházejícím souhlasu správce, či člena výboru oddílu.

Hru na dvorcích koordinuje správce.

 • Hrát na dvorcích je možné, pokud to dovoluje stav dvorců a charakter počasí. O použitelnosti dvorce pro hru rozhoduje správce areálu.
 • Zájemci o hru nastupují na jednotlivé dvorce po vzájemné dohodě v pořadí, v jakém se dostavili do areálu. Člen oddílu si může přivést na dvorec hosta či hosty pro dvouhru nebo čtyřhru a hrát s nimi za stanovený poplatek.

ČL. V – PŘÍPRAVA DVORCE PRO HRU, VSTUP NA DVOREC, HRA A ÚPRAVA DVORCŮ PO HŘE

Před započetím hry je zapotřebí dvorec dostatečně pokropit. Za kropení zodpovídá správce. V případě nedostatku vody, či poruchy zavlažovacího systému se hráči řídí pokyny správce.

Příprava a úprava dvorců po dešti se řídí pokyny správce areálu.

Hráči vstupující na dvorec jsou oblečeni do sportovního oděvu a obuti do sportovní, tenisové obuvi, která neničí při pohybu po dvorci jeho povrch. Ustanovení o obuvi platí i pro všechny ostatní osoby vstupující na dvorec.

Po hře jsou hráči povinni dvorec upravit do přijatelného stavu pro další hru. Výraznější nerovnosti urovnat pevným hrablem a poté celý dvorec zamést koštětem nebo síťovačkou. Nářadí k úpravě dvorce je poté třeba vrátit na viditelně označené místo. Správce areálu má právo vydat k úpravě dvorce po hře další pokyny.

ČL. VI – ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, KLUBOVNA

Všichni hráči využívající dvorce ke hře mají nárok na využití šatny, WC a sprchy. Výbor oddílu děkuje všem, že se chovají hospodárně a neplýtvají teplou vodou. Zároveň výbor děkuje všem hráčům, že si váží úklidu vnitřních prostor a proto dbají na to, aby si před vstupem do klubovny a šaten dostatečně a řádně očistili a vyklepali podrážky od antuky. V šatnách je za poplatek v omezené míře umožněno dospělým zájemcům celoroční pronajmutí jedné šatní skříňky.

Tento organizační řád byl projednán a schválen výborem tenisového oddílu

TJ Karlštejn dne 4. ledna 2019.

Jeho nedílnou součástí je Příloha č. 1, která stanovuje poplatky členů oddílu a ostatní poplatky oddílu.

Ing. Milan Nováček v.r.

Předseda oddílu

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.
Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.
Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.
Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.
Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.
Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.
Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.
Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.