PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉHO AREÁLU TJ KARLŠTEJN

PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉHO AREÁLU TJ KARLŠTEJN

www.tjkarlstejn.cz

Majitel areálu: TJ Karlštejn, z.s., IČ 43762565, se sídlem
Karlštejn 145, 267 18 Karlštejn
Provozovatel areálu: oddíl tenisu TJ Karlštejn

ÚVOD

Výbor tenisového oddílu vyhlašuje níže uvedený provozní řád tenisového areálu s vědomím, že pro zajištění jeho hospodárného provozu a pro organizaci rekreačního i soutěžního hraní je třeba stanovených pravidel. Jejich dodržování by mělo být věcí osobní cti a respektu k tradičním tenisovým hodnotám a smyslu pro fair play.

ČL. I – VYMEZENÍ POJMŮ

1. Spolek s názvem TJ Karlštejn, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost na základě Stanov TJ. V TJ se dobrovolně sdružují zájmové skupiny – oddíly i jednotlivci bez členského vztahu k oddílům.

2. Tenisový oddíl TJ Karlštejn (dále jen též „tenisový oddíl“ nebo „oddíl“) – jeden ze samostatných oddílů TJ Karlštejn, z.s. bez vlastní právní subjektivity.

3. Výbor tenisového oddílu – pětičlenný výbor složený z řádných členů oddílu zvolených členskou schůzí. V rámci své působnosti zajišťuje zejména provoz oddílu, správu areálu a organizaci sportovního a rekreačního hraní.

4. Správce areálu – zajišťuje zpřístupnění areálu ve stanovené době, provádí údržbu a úklid areálu v průběhu sezóny a zajištění areálu na zimu po sezóně. Spoluorganizuje využívání jednotlivých dvorců, vybírá příspěvky a poplatky za služby poskytované tenisovým oddílem. Přesné vymezení jeho činností a povinností určuje výbor samostatným dokumentem. Činnost správce řídí pověřený člen výboru oddílu.

5. Člen TJ Karlštejn – registrovaný člen TJ plnící povinnosti vyplývající ze stanov Tělovýchovné jednoty Karlštejn, z.s., řádně platící roční členské příspěvky TJ. Má právo účastnit se sportovních a společenských aktivit v libovolném počtu oddílů mateřské TJ za předpokladu, že dodržuje interní pravidla těchto oddílů.

6. Člen tenisového oddílu TJ Karlštejn (dále jen též „člen") – člen TJ Karlštejn, který je jako člen oddílu evidován. Členové starší 18 let mají právo volit výbor oddílu a být do výboru voleni. Nové členy přijímá výbor oddílu.

7. Host člena tenisového oddílu (dále jen též „host") – není členem TJ Karlštejn ani oddílu. Z hlediska práv ke hře je roven řádným členům oddílu.

8. Příchozí hráč je zájemce o hru v rámci hodinového pronájmu dvorce. Pronájem dvorce může být uskutečněn pouze v případě, že v danou chvíli nemá o hru zájem žádný z členů nebo hostů oddílu, nebo byla – li provedena rezervace u správce předem. Úhrada se provádí podle počtu odehraných hodin; u druhé a další hodiny hry se započítává každá započatá půlhodina.

ČL. II – DŮLEŽITÉ INFORMAČNÍ ÚDAJE A TELEFONNÍ ČÍSLA

Členové výboru tenisového oddílu:

Funkce Jméno Telefon
Předseda oddílu tenisu Ing. Milan Nováček +420 777 311 413
člen výboru Václav Peška +420 602 327 150
Ing. Karel Čech +420 602 334 845
Ing. Tomáš Dočekal +420 604 949 300

Důležitá telefonní čísla:

 • IZS (Integrovaný záchranný sbor):     122 (celoevropské číslo tísňového volání)
 • První pomoc:     155
 • Hasiči:     150
 • Policie    158
 • Záchranná služba Transhospital Řevnice: +420 257 721 777 (nonstop linka)

ČL. III – PŘÍSTUP A POHYB V AREÁLU

Během sezóny je areál otevřen od 9,00 hod do 20 hod, případně jinak po dohodě se správcem.

Tenisový areál je neveřejný prostor, přístupný pouze členům, hostům a příchozím hráčům a jejich doprovodu. Ostatním je areál přístupný pouze s vědomím člena výboru tenisového oddílu, či v doprovodu člena či hosta tenisového oddílu.

Psi se mohou v areálu pohybovat pouze na vodítku nebo být uvázaní.

Užívání areálu je na vlastní nebezpečí. Majitel ani provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený jednáním v rozporu s tímto provozním řádem. Úrazy je nutné ohlásit správci nebo členu výboru, kteří provedou zápis do knihy úrazů a v případě potřeby přivolají lékaře. Drobná poranění je možno ošetřit na místě s pomocí lékárničky umístěné v klubovně.

Majitel ani provozovatel areálu nenese zodpovědnost za škodu na soukromých věcech a parkujících vozidel návštěvníků či za jejich odcizení. Uživatelé a návštěvníci areálu mohou k parkování svých vozidel využívat se zvýšenou opatrností prostor nestřeženého parkoviště v areálu.

Výbor oddílu předem děkuje návštěvníkům, kteří v případě zjištění jakékoliv závady na dvorcích či ostatních zařízeních v areálu tuto skutečnost oznámí správci areálu, či kterémukoliv členu výboru.

Návštěvníka areálu, který závažně porušuje tento organizační řád, je správce či člen výboru oprávněn napomenout či vykázat. Pokud i po upozornění návštěvník odmítá změnit své chování nebo odmítá opustit areál, je správce či člen výboru oprávněn přivolat policii.

ČL. IV – PODMÍNKY PRO SPORTOVÁNÍ V AREÁLU A ORGANIZACE HRY NA DVORCÍCH

Všem uživatelům a návštěvníkům je umožněno sportovat po splnění následujících podmínek:

 • Respektování a dodržování tohoto provozního řádu.
 • Ohleduplné chování a šetrné zacházení s vybavením areálu.
 • Respektování a dodržování pravidel stanovených pro jednotlivé kategorie (člen, host, příchozí hráč).
 • Uhrazení předepsaných členských a oddílových poplatků a splnění brigádnické povinnosti, kterou je třeba odpracovat ve výborem vyhlášených termínech nebo uhradit. To vše nejpozději do 20. května příslušného roku.
 • Kromě tenisu je jiné sportovní, společenské či pohybové vyžití v areálu možné pouze po předcházejícím souhlasu správce, či člena výboru oddílu.

Hru na dvorcích koordinuje správce.

 • Hrát na dvorcích je možné, pokud to dovoluje stav dvorců a charakter počasí. O použitelnosti dvorce pro hru rozhoduje správce areálu.
 • Zájemci o hru nastupují na jednotlivé dvorce po vzájemné dohodě v pořadí, v jakém se dostavili do areálu. Člen oddílu si může přivést na dvorec hosta či hosty pro dvouhru nebo čtyřhru a hrát s nimi za stanovený poplatek.

ČL. V – PŘÍPRAVA DVORCE PRO HRU, VSTUP NA DVOREC, HRA A ÚPRAVA DVORCŮ PO HŘE

Před započetím hry je zapotřebí dvorec dostatečně pokropit. Za kropení zodpovídá správce. V případě nedostatku vody, či poruchy zavlažovacího systému se hráči řídí pokyny správce.

Příprava a úprava dvorců po dešti se řídí pokyny správce areálu.

Hráči vstupující na dvorec jsou oblečeni do sportovního oděvu a obuti do sportovní, tenisové obuvi, která neničí při pohybu po dvorci jeho povrch. Ustanovení o obuvi platí i pro všechny ostatní osoby vstupující na dvorec.

Po hře jsou hráči povinni dvorec upravit do přijatelného stavu pro další hru. Výraznější nerovnosti urovnat pevným hrablem a poté celý dvorec zamést koštětem nebo síťovačkou. Nářadí k úpravě dvorce je poté třeba vrátit na viditelně označené místo. Správce areálu má právo vydat k úpravě dvorce po hře další pokyny.

ČL. VI – ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, KLUBOVNA

Všichni hráči využívající dvorce ke hře mají nárok na využití šatny, WC a sprchy. Výbor oddílu děkuje všem, že se chovají hospodárně a neplýtvají teplou vodou. Zároveň výbor děkuje všem hráčům, že si váží úklidu vnitřních prostor a proto dbají na to, aby si před vstupem do klubovny a šaten dostatečně a řádně očistili a vyklepali podrážky od antuky. V šatnách je za poplatek v omezené míře umožněno dospělým zájemcům celoroční pronajmutí jedné šatní skříňky.

Tento organizační řád byl projednán a schválen výborem tenisového oddílu

TJ Karlštejn dne 4. ledna 2019.

Jeho nedílnou součástí je Příloha č. 1, která stanovuje poplatky členů oddílu a ostatní poplatky oddílu.

Ing. Milan Nováček v.r.

Předseda oddílu