TJ Karlštejn

Provozní řád tenisového areálu TJ Karlštejn

www.tjkarlstejn.cz

Majitel areálu: Tělovýchovná jednota Karlštejn, z.s.,IČ 43762565, se sídlem
Karlštejn 145, 267 18 Karlštejn
Provozovatel areálu: oddíl tenisu TJ Karlštejn

Úvod

Výbor tenisového oddílu vyhlašuje níže uvedený provozní řád tenisového
areálu s vědomím, že pro zajištění jeho hospodárného provozu a pro
organizaci rekreačního i soutěžního hraní je třeba stanovených pravidel.
Jejich dodržování by mělo být věcí osobní cti a respektu k tradičním
tenisovým hodnotám a smyslu pro fair play.

Čl. I – Vymezení pojmů

1. Spolek s názvem TJ Karlštejn, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a
dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a
vzdělávací činnost na základě Stanov TJ. V TJ se dobrovolně sdružují
zájmové skupiny – oddíly i jednotlivci bez členského vztahu k oddílům.

2. Tenisový oddíl TJ Karlštejn (dále jen též „tenisový oddíl“ nebo „oddíl“) –
jeden ze samostatných oddílů TJ Karlštejn, z.s. bez vlastní právní
subjektivity.

3. Výbor tenisového oddílu – pětičlenný výbor složený z řádných členů
oddílu zvolených členskou schůzí. V rámci své působnosti zajišťuje
zejména provoz oddílu, správu areálu a organizaci sportovního a
rekreačního hraní.

4. Správce areálu – zajišťuje zpřístupnění areálu ve stanovené době,
provádí údržbu a úklid areálu v průběhu sezóny a zajištění areálu na
zimu po sezóně. Spoluorganizuje využívání jednotlivých dvorců, vybírá
příspěvky a poplatky za služby poskytované tenisovým oddílem. Přesné
vymezení jeho činností a povinností určuje výbor samostatným
dokumentem. Činnost správce řídí pověřený člen výboru oddílu.

5. Člen TJ Karlštejn – registrovaný člen TJ plnící povinnosti vyplývající ze
stanov Tělovýchovné jednoty Karlštejn, z.s., řádně platící roční členské
příspěvky TJ. Má právo účastnit se sportovních a společenských aktivit v
libovolném počtu oddílů mateřské TJ za předpokladu, že dodržuje interní
pravidla těchto oddílů.

6. Člen tenisového oddílu TJ Karlštejn (dále jen též „člen") – člen TJ
Karlštejn, který je jako člen oddílu evidován. Členové starší 18 let mají
právo volit výbor oddílu a být do výboru voleni. Nové členy přijímá výbor
oddílu.

7. Host člena tenisového oddílu (dále jen též „host") – není členem TJ
Karlštejn ani oddílu. Z hlediska práv ke hře je roven řádným členům
oddílu.

8. Příchozí hráč je zájemce o hru v rámci hodinového pronájmu dvorce.
Pronájem dvorce může být uskutečněn pouze v případě, že v danou
chvíli nemá o hru zájem žádný z členů nebo hostů oddílu, nebo byla – li
provedena rezervace u správce předem. Úhrada se provádí podle počtu
odehraných hodin; u druhé a další hodiny hry se započítává každá
započatá půlhodina.

Čl. II – Důležité informační údaje a telefonní čísla

Členové výboru tenisového oddílu:

Funkce Jméno a příjmení Telefon
Předseda oddílu: Ing. Milan Nováček, tel. 777 311 413
Členové výboru: Ing. Šárka Černá, tel. 602 124 778
Václav Peška, tel. 602 327 150
Ing. Karel Čech, tel. 602 334 845
Ing. Tomáš Dočekal, tel. 604 949 300

Důležitá telefonní čísla:

Policie 158
Policie ČR-oddělení Karlštejn 974 872 720 nebo 602 262 209
Hasiči 150
První pomoc 155
Záchranná služba Transhospital Řevnice 602 237 037

Čl. III – Přístup a pohyb v areálu

Během sezóny je areál otevřen od 9,00 hod do 20 hod, případně jinak po
dohodě se správcem.

Tenisový areál je neveřejný prostor, přístupný pouze členům, hostům a
příchozím hráčům a jejich doprovodu. Ostatním je areál přístupný pouze s
vědomím člena výboru tenisového oddílu, či v doprovodu člena či hosta
tenisového oddílu.

Psi se mohou v areálu pohybovat pouze na vodítku nebo být uvázaní.
Užívání areálu je na vlastní nebezpečí. Majitel ani provozovatel nenese
odpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený jednáním v rozporu s tímto
provozním řádem. Úrazy je nutné ohlásit správci nebo členu výboru, kteří
provedou zápis do knihy úrazů a v případě potřeby přivolají lékaře. Drobná
poranění je možno ošetřit na místě s pomocí lékárničky umístěné v
klubovně.

Majitel ani provozovatel areálu nenese zodpovědnost za škodu na
soukromých věcech a parkujících vozidel návštěvníků či za jejich odcizení.
Uživatelé a návštěvníci areálu mohou k parkování svých vozidel využívat se
zvýšenou opatrností prostor nestřeženého parkoviště v areálu.

Výbor oddílu předem děkuje návštěvníkům, kteří v případě zjištění jakékoliv
závady na dvorcích či ostatních zařízeních v areálu tuto skutečnost oznámí
správci areálu, či kterémukoliv členu výboru.

Návštěvníka areálu, který závažně porušuje tento organizační řád, je
správce či člen výboru oprávněn napomenout či vykázat. Pokud i po
upozornění návštěvník odmítá změnit své chování nebo odmítá opustit
areál, je správce či člen výboru oprávněn přivolat policii.

Čl. IV – Podmínky pro sportování v areálu a organizace hry na dvorcích

Všem uživatelům a návštěvníkům je umožněno sportovat po splnění
následujících podmínek:
– Respektování a dodržování tohoto provozního řádu.
– Ohleduplné chování a šetrné zacházení s vybavením areálu.
– Respektování a dodržování pravidel stanovených pro jednotlivé kategorie
(člen, host, příchozí hráč).
– Uhrazení předepsaných členských a oddílových poplatků a splnění
brigádnické povinnosti, kterou je třeba odpracovat ve výborem vyhlášených
termínech nebo uhradit. To vše nejpozději do 20. května příslušného roku.
– Kromě tenisu je jiné sportovní, společenské či pohybové vyžití v areálu
možné pouze po předcházejícím souhlasu správce, či člena výboru oddílu.
Hru na dvorcích koordinuje správce.
Hrát na dvorcích je možné, pokud to dovoluje stav dvorců a charakter
počasí. O použitelnosti dvorce pro hru rozhoduje správce areálu.
Zájemci o hru nastupují na jednotlivé dvorce po vzájemné dohodě v pořadí,
v jakém se dostavili do areálu. Člen oddílu si může přivést na dvorec hosta
či hosty pro dvouhru nebo čtyřhru a hrát s nimi za stanovený poplatek.

Čl. V – Příprava dvorce pro hru, vstup na dvorec, hra a úprava dvorců po hře

Před započetím hry je zapotřebí dvorec dostatečně pokropit. Za kropení
zodpovídá správce. V případě nedostatku vody, či poruchy zavlažovacího
systému se hráči řídí pokyny správce.

Příprava a úprava dvorců po dešti se řídí pokyny správce areálu.

Hráči vstupující na dvorec jsou oblečeni do sportovního oděvu a obuti do
sportovní, tenisové obuvi, která neničí při pohybu po dvorci jeho povrch.
Ustanovení o obuvi platí i pro všechny ostatní osoby vstupující na dvorec.

Po hře jsou hráči povinni dvorec upravit do přijatelného stavu pro další hru.
Výraznější nerovnosti urovnat pevným hrablem a poté celý dvorec zamést
koštětem nebo síťovačkou. Nářadí k úpravě dvorce je poté třeba vrátit na
viditelně označené místo. Správce areálu má právo vydat k úpravě dvorce
po hře další pokyny.

Čl. VI – Šatny, sociální zařízení, klubovna

Všichni hráči využívající dvorce ke hře mají nárok na využití šatny, WC a
sprchy. Výbor oddílu děkuje všem, že se chovají hospodárně a neplýtvají
teplou vodou. Zároveň výbor děkuje všem hráčům, že si váží úklidu
vnitřních prostor a proto dbají na to, aby si před vstupem do klubovny a
šaten dostatečně a řádně očistili a vyklepali podrážky od antuky. V šatnách
je za poplatek v omezené míře umožněno dospělým zájemcům celoroční
pronajmutí jedné šatní skříňky.

Tento organizační řád byl projednán a schválen výborem tenisového oddílu
TJ Karlštejn dne 4. ledna 2019.

Jeho nedílnou součástí je Příloha č. 1, která stanovuje poplatky členů
oddílu a ostatní poplatky oddílu.

Ing. Milan Nováček v.r.
Předseda oddílu

Příloha č. 1